ANUNCIO

Efectuada a selección, de acordo co establecido na base 7ª, no Salón de Plenos do Concello de Cenlle, o día 3 de xullo de 2019, outorgáronse as seguintes puntuacións:

NOME E APELIDOS PUNTUACIÓN
ANTIA MOURE ARIAS 3,60
SARA ALONSO RODRIGUEZ 3,50
NOELIA GARCÍA CAMIÑA 3,20

Ábrese un prazo de dous días naturais para presentar reclamacións.

Transcorrido o prazo, o Tribunal proporá ao Sr. Alcalde para a contratación do candidato que tivo maior puntuación.

Cenlle, na data da sinatua electrónica

A secretaria